Begrippenlijst

Acceptatie
Assurantiebelasting
Begrafenisverzekering
Begunstiging
Burgerservicenummer (BSN)
Eenmalige poliskosten
Geld Uitvaartverzekering
Gezondheidsvragen
Indexering
Koopsom
Natura Uitvaartverzekering
Premie
Premievrijstelling
Polisbedenktijd
Uitvaartverzekering
Voor wie bestemd?
Verzekerde
Verzekeringnemer
Waardevastheid
Winstdeling

Acceptatie: Als de verzekeraar aangeeft het risico te willen dragen.

Assurantiebelasting: Als een verzekeraar en een verzekeringnemer een verzekering afsluiten, dan moet er assurantiebelasting worden betaald over de verzekeringspremie. Voor sommige verzekeringen, zoals de uitvaartverzekering, geldt een vrijstelling van assurantiebelasting.

Begrafenisverzekering: Tegenwoordig spreekt men over een Uitvaartverzekering en dekt de kosten van de begrafenis of crematie van de verzekerde(n). (Zie ook Uitvaartverzekering)

Begunstiging: Indien niet anders op de polis is vermeld, geldt standaard de navolgende begunstiging.
1. de verzekeringnemer;
2. degene die op het moment van overlijden van de verzekeringnemer de wettige echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner is van de verzekeringnemer;
3. de kinderen van de verzekeringnemer, ieder voor een gelijk deel;
4. de erfgenamen van de verzekeringnemer, in verhouding tot de mate waarin zij gerechtigd zijn tot de nalatenschap van de verzekeringnemer
Hoger genummerde begunstigden komen alleen dan in aanmerking indien alle lager genummerde begunstigden ontbreken, overleden zijn of weigeren de uitkering te aanvaarden.

Burgerservicenummer (BSN)
Het sofinummer is verandert in het Burgerservicenummer (BSN). Gaandeweg dit jaar zullen steeds meer overheidsinstanties met het BSN gaan werken. Het Burgerservicenummer (BSN) is gelijk aan het sofinummer, maar wordt veel breder toegepast.

Eenmalige poliskosten: Het bedrag dat u eenmalig betaalt aan de verzekeraar voor het afsluiten van een polis. Voor een Uitvaartverzekering zijn geen poliskosten verschuldigd.

Geld Uitvaartverzekering: Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. Bij de meeste Geld Uitvaartverzekeringen bestaat de mogelijkheid de uitvaart te laten verzorgen door een uitvaartondernemer waarmee de maatschappij afspraken heeft gemaakt.

Gezondheidsvragen: Voor een Uitvaartverzekering dienen een beperkt aantal gezondheidsvragen te worden ingevuld voor verzekerden ouder dan 18 jaar. Indien de verzekeraar op grond van de door u verstrekte informatie aanvullende vragen stelt dan kunt u de antwoorden op deze vragen direct naar de maatschappij sturen.

Indexering: Door indexering wordt het verzekerde bedrag op peil gehouden. De indexering wordt periodiek vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging van de uitvaartkosten. (Zie ook Waardevastheid)

Koopsom: Voor bepaalde Uitvaartverzekeringen is het mogelijk de premie af te kopen door middel van een eenmalige koopsomstorting.

Natura Uitvaartverzekering: Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook bepaalde bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een Naturaverzekering worden geregeld. Bij het aangaan van een Natura-Uitvaartverzekering bindt u zich aan de uitvaartonderneming van de verzekeringsmaatschappij. De Naturaverzekering is meestal niet voldoende om alle kosten van een uitvaart te dekken. Het is daarom raadzaam om bij te verzekeren met een Geldverzekering

Premie: Het bedrag dat u periodiek (per maand/kwartaal/halfjaar/jaar betaalt aan de verzekeraar. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de door uw gekozen verzekering. De hoogte van de premie is afhankelijk van de looptijd en de leeftijd van de verzekerde(n) op het moment van het sluiten van de verzekering. Hoe langer de looptijd en hoe jonger de verzekerde(n), hoe lager de premie. Maandbetaling kan meestal alleen via automatische incasso.

Premievrijstelling: Na het bereiken van een bepaalde leeftijd, hoeft geen premie meer te worden betaald, terwijl de verzekering gewoon van kracht blijft.

Polisbedenktijd: Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat de verzekerde na ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden, de verzekering ongedaan kan maken. Voor de meeste verzekeraars geldt dat de bedenktijd een termijn van veertien kalenderdagen bestrijkt. Zegt u na deze periode op dan is minimaal premie verschuldigd voor een bepaalde tijd.

Uitvaartverzekering: Deze verzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval keert de verzekering geld uit bij overlijden, in het andere geval wordt de begrafenis of crematie geregeld. Een combinatie van beide vormen komt veel voor.

Voor wie bestemd?: In principe is een uitvaartverzekering voor iedereen geschikt. Voor de één zijn de kosten van doorslaggevend belang, terwijl de ander de nabestaanden de beslommeringen van een uitvaart uit handen wenst te nemen.

Verzekerde: Is degene op wiens leven de polis wordt afgesloten. De verzekeringnemer bepaalt de verzekerden. Eén polis kan meerdere verzekerden bevatten.

Verzekeringnemer: Is degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat. Hij kan de rechten uit de polis uitoefenen. Meestal is hij ook de premiebetaler. De verzekeringnemer wijst ook degene(n) aan op wiens leven de overeenkomst wordt gesloten: de verzekerde(n). De verzekeringsnemer hoeft niet altijd meeverzekerd te zijn.

Waardevastheid: Een uitvaart nu kost stukken minder dan over een jaar of 25. Daarom is het belangrijk dat de verzekeraar ervoor zorgt dat uw Uitvaartpolis waardevast blijft en meegroeit met de kostenstijging van een begrafenis of crematie. Zie ook indexering.

Winstdeling: Over ieder jaar wordt over de opgebouwde waarde van de polis het winstbedrag berekend op basis van het behaalde rendement op beleggingen. Uitkering vindt ieder jaar plaats.

  Wij vergelijken constant de tarieven
met de volgende aanbieders:

 
  • Dela
  • Reaal
  • Aegon
  • Yarden
  • Monuta
  • Ardanta
  • Klaverblad
  • De Goudse